LOTUS CLUB

Si ou te gen dyagnostik premye etap maladi Alzayme oswa maladi ki gen rapò avèk li, ou pa pou kontougenyen yon plas pou ou!

 

Lotus Club la ofri:

 • Transpòtasyon eskòte ale-retou soti lakay ale nan pi fò katye Brooklyn yo

 • Yon dejene lejè ak dine nan aprè midi

 • Klas fòmasyon entelektyèl an gwoup ak òdinatè youn-ak-youn

 • Art, mizik, dans, yoga, meditasyon, pwezi, egzèsis, klas rekreyasyon ki ka geri, ak plis ankò

 • Gwoup sipò Kamarad

 • Sòti kominotè espesyal

 • Opòtinite pou angaje nan pwojè kominote ki avantaje lòt moun
   

Frè Manm

 

Sèvis nou yo pa gratis, ou kapab peye an prive, pa Medicaid, Long Term Care Insurance, short-term scholarships, ak opsyon Swen Kontwole. Tapri relke nou pou w diskite plizyè lòt opsyon ki ka disponib pou ou ak moun ou renmen yo.

        New York Memory Center 

199 14th Street • Brooklyn, NY 11215​ 

                 Tel 718-499-7701                  

 Partially funded by the New York State Office for the Aging, the NYC Department for the Aging and the New York State Department of Health 

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
donate.png

Copyright © 2019 All Rights Reserved